Vedtægter

Vedtægter for Idrætsforeningen Gundsømagle 1977

§ 1 Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Idrætsforeningen Gundsømagle 1977, normalt forkortet til G77. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 

§ 2 Foreningens formål:

Det er foreningens formål at dyrke idræt, herunder march, og i foreningen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser. 

§ 3 Medlemskab af organisationer:

Foreningen er medlem af Idrætssamvirke og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Roskilde Idræts Union. Afdelinger, der ønsker det, kan tilslutte sig Dansk Idræts Forbund (DIF).

§ 4 Optagelse af medlemmer:

Stk. 1 Som aktive medlemmer af foreningen kan optages enhver, der har accepteret foreningens vedtægter og udfyldt indmeldelsesblanket.

Stk. 2 Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. 

Stk. 3 Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

Stk. 4 Som passive medlemmer kan optages enhver. 

§ 6 Kontingent:

Stk. 1 Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. 

Stk. 2 Der betales kontingent til foreningen, samt til den enkelte aktivitet. Kontingentet til aktiviteten

fastlægges af aktivitetsudvalget.

Stk. 3 Kontingentet til foreningen opkræves sammen med kontingent til de respektive aktiviteter. 

Stk. 4 Kontingentet opkræves forud for en sæson ad gangen og er bindende for hele sæsonen.

Stk. 6 Er et medlem i kontingentrestance ud over den af bestyrelsen fastsatte frist på en måned, kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.

Stk. 7 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 8 Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret til generalforsamling og aktivitetsudvalg. Stk. 9 Et medlem, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i stævne- eller turneringsarrangementer.

§ 7 Eksklusion og karantæne:

Stk. 1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2 Bestyrelsen kan efter samme regler, i stedet for eksklusion, idømme et medlem karantæne. 

§ 8 Ordinær generalforsamling:

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden samt ved opslag på træningsstederne.

Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres ved opslag på træningsstederne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år er der en stemmeret pr. familie til forældre/værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 3 måneder.

Stk. 5 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion § 7, vedtægtsændringer § 15 og foreningens ophør § 16. "Blanke" stemmer (hverken for eller imod) tælles altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

Stk. 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

1.Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år. 

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6.Valg af formand i ulige år.

7. Valg af kasserer i lige år.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, (2 ulige, 2 lige år).

9. Valg af bestyrelsessuppleant.

10. Valg af 2 revisorer. 

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år.

Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8 Dirigenten underskriver referatet.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. 

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf. § 8. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet. 

§ 10 Bestyrelsens valg:

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens ledelse og består af Hovedforeningens formand valgt på general-forsamlingen samt udvalgsformanden og et ekstra medlem for hver aktivitet.

Stk. 2 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden eller næstformanden og godkendt af disse.

Stk. 3 Formand, næstformand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 4 Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 5 Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. 

Stk. 6 Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

§ 11 Tegningsret:

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 12 Aktivitetsudvalg:

Stk. 1 Til varetagelse af idrætsaktiviteterne i foreningen vælges et antal aktivitetsudvalg. 

Stk. 2 Oprettelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalg besluttes af hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 3 Aktivitetsudvalget udarbejder årligt budget for det kommende år, som skal godkendes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Udvalgsmedlemmerne vælges på aktiviteternes aktivitetsmøde, som afholdes senest 3 uger og højst 5 uger inden hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 5 Indkaldelse til aktivitetsmødet skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på aktivitetens træningssteder, eller på aktivitetens hjemmeside.

Stk. 6 Forslag, der ønskes forelagt aktivitetsmødet til vedtagelse, skal være aktivitets- formanden i hænde senest 14 dage før aktivitetsmødets afholdelse. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres ved opslag på træningsstederne senest 8 dage før aktivitetsmødet.

Stk. 7 Stemmeret har aktivitetens medlemmer, som har været indmeldt i mindst 3 måneder. Desuden har udvalgsmedlemmerne i aktiviteten stemmeret.

Stk. 8 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, blanke stemmer tæller som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

Stk. 9 Aktivitetsmødernes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Aflæggelse af beretning.

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.  Fremlæggelse af budget for indeværende år.

5.  Behandling af indkomne forslag.

6.  Valg af udvalgsmedlemmer.

7.  Valg af suppleant.

8.  Eventuelt.

 

Stk. 10 Udvalgsmedlemmer vælges for to år, halvdelen på valg hvert år, suppleanter for et år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved først- kommende ordinære aktivitetsmøde.

Stk. 11 Dirigenten underskriver referatet fra aktivitetsmødet.

Stk. 12 Aktivitetsudvalget konstituerer sig selv. 

Stk. 13 Formanden for aktivitetsudvalget indtræder i hovedforeningens bestyrelse. 

§ 13 Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.

§ 14 Revision:

De af generalforsamlingen valgte revisorer reviderer foreningens regnskab og påser, at beholdningerne er til stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændring:

 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 16 Foreningens opløsning:

Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages, når to på hinanden følgende i dette øjemed særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med 3 ugers mellemrum vedtager enslydende beslutninger herom.

Stk. 2 Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Hvis der på den sidste generalforsamling er over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, som stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3 Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, eventuelt ved sammenlægning, fastsætter generalforsamlingen anvendelsen af foreningens formue og øvrige ejendele, der skal anvendes til idrætsformål eller ungdomsarbejde.

Foreningen er stiftet den: 24. januar 1977 

Vedtægterne er sidst revideret den: 30. marts 2023.